Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Sunnmøre Golf AS

October 8, 2018

Sted: Stålhaugen 9, Ulsteinvik

Dato: 12.10.18

Klokken: 0900 - 1000

 

Sakliste:

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4. Godkjennelse av styrets forslag til nedsetting av aksjekapitalen

 

    a) Aksjekapitalen settes ned fra  NOK 21.435.000 med  NOK 21.435.000 til  NOK 0

        Nedsettingen gjennomføres ved at selskapet sine samtlige aksjer, 4.287 stk.  innløses. 

 

    b) Nedsettingen skal benyttes til dekning av tap med NOK 21 435 000.

 

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning

    Se vedlagte redegjørelse.

6. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer

    Styret foreslår at selskapet sin vedtekter endres til å lyde:

 

§1

 

 

Selskapets navn er Sunnmøre Golf AS og er et aksjeselskap.

 

 

§2

 

Selskapets forretningskontor er i Ulstein Kommune.

 

 

§3

 

Selskapets virksomhet er: Selskapets formål er å investere i og drive golfbane med tilhørende anlegg, investere i aksjer i andre golfanlegg, samt hertil hørende aktiviteter.

 

§4

 

Selskapets aksjekapital er på kr 500.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 5.000,-

(Denne justeres i henhold til endelig tegning)

 

§5

 

Selskapets styre skal ha 1-5 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.

 

 

§6

 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

 

 

§7

 

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne. Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, unntatt erververe som er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje.

 

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig, skal fordeles mellom aksjeeierne ved loddtrekning.

 

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest en måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt.

 

§8

 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møter skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

 

Sakspapir, vedlegg og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til selskapet eller på hjemmesidene til Sunnmøre Golfklubb.

 

Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

 

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

 

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

 

 

§9

 

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

  2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.

  3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.

  4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

 

§10

 

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10%  av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet er bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

 

7. Eventuelt

 

Ulsteinvik 03.10.2018

_________________

Jon Ove Ringstad

Styrets leder

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste Nyheter

02/10/2020

11/20/2019

Please reload

Arkiv