Redgjørelse for Sunnmøre Golf AS

October 8, 2018

Redegjørelse for Sunnmøre Golf AS i forbindelse med fortrinnsrettet emisjon.

 

 

 1. Bakgrunn og formål.

  Sunnmøre Golfklubb har i flere år hatt dårligere økonomi enn forventet og er ikke i stand til å betale den avtalte baneleien til Sunnmøre Golf AS. Dette setter Sunnmøre Golf AS i en svært vanskelig situasjon og Sunnmøre Golf AS klarer ikke å betale den avtalte grunnleien til grunneierne.

   

  En gruppe har derfor det siste året arbeid for å reforhandle avtalene med Sunnmøre Golfklubb og med grunneierne. Dette arbeidet er kommet langt, men innebærer at Sunnmøre Golf AS trenger tilførsel av ny egenkapital.

   

  Selskapet sin bokførte egenkapital var negativ pr 31.12.2017 og det er styrets oppfatning at dersom en skal fortsette driften må selskapets aksjekapital nedskrives til kr 0,-. og selskapet må tilføres ny egenkapital.

   

  Tilføring av ny egenkapital kan skje gjennom en fortrinnsrettet emisjon mot alle nåværende aksjonærer.

   

  En gruppe aksjonærer har forpliktet seg til å tegne seg for  til sammen kr 300.000,- i ny aksjekapital.  Dette under forutsetning av at emisjonen blir vedtatt i henhold til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 12.10.2018

   

  Styret mener at tilføring av ny egenkapital, samtidig med andre tiltak hos Sunnmøre Golfklubb og Hovden Klubbhus AS vil kunne sikre at selskapet i fremtiden kan betale sine forpliktelser.

   

   

 2. Transaksjonstekniske data:

  Selskapets nåværende aksjekapital nedskrives til kr 0,-

   

  Transaksjonens størrelse:   Minimum kr. 300.000,- ved utstedelse av 60 nye aksjer.

   

  Tegningskurs NOK 5000 pr aksje

   

  Tegningsperiode:                    Fra 04.10.2018 til 11.10.2018

  Tildeling:                                Melding om tildeling vil bli utsendt innen den 16.10.2018.

  Minimumstegning                  1 aksje a kr 5000,-

  Betalingsfrist:                         22.10.2018

   

   

   

   

 3. Nedskriving av aksjekapital og fortrinnsrettet emisjon.

  Styret foreslår at generalsforsamlingen vedtar ved ekstraordinær generalforsamling at aksjekapitalen skal nedskrives til kr 0.

  Deretter skal aksjekapitalen forhøyes med minimum kr 300.000 ved utstedelse av nye aksjer pålydende kr 5.000.  Nåværende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved tegning av aksjer. Emisjonen rettes ikke mot allmenheten.

   

 4. Minimumstegning.

  Minimumstegning er satt til kr 5.000,-.

   

 5. Tegningsperiode

  Tegningsperioden er fra 04.10.2018 til 11.10.2018 klokken 24.00

  Tegning skjer ved innlevering av korrekt utfylt tegningsblankett til tegningsstedet i tegningsperioden.

   

  Tegningen er bindende fra det tidspunkt tegningsblanketten er mottatt av tegningsstedet og kan deretter ikke endres eller trekkes tilbake.

   

 6. Tegningssted

  Sunnmøre Golf AS

  Co/ Hasund AS

  Stålhaugen 7

  6065 Ulsteinvik

   

  E-post: asbjorn@hasund.com

   

   

 7. De nye aksjene

  Aksjene som tegnes vil representere 100% aksjekapitalen i Sunnmøre Golf AS.

   

   

 8. Selskapets finansielle status.

  For eiendeler, gjeld og egenkapital, økonomiske stilling og resultater vises det til selskapets årsregnskap for 2017.   Årsregnskapet og revisors beretning for 2017 ligger tilgjengelig på Sunnmøre Golfklubb sin hjemmeside, under saken årsmøte 2017.  En kan også få det tilsendt ved henvendelse til asbjorn@hasund.com

   

   

  Ulsteinvik den  03.10.2018

  Styret i Sunnmøre Golf AS

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste Nyheter

02/10/2020

11/20/2019

Please reload

Arkiv