Tegningsblankett i forbindelse med fortrinnsrett emisjon

October 8, 2018

TEGNINGSBLANKETT I FORBINDELSE MED FORTRINNSRETTET EMISJON

 

For fullstendig informasjon om kapitalforhøyelse, se vedlagte prospekt.

 

Tegningssted og – frist: Korrekt utfylt tegningsblankett må være Sunnmøre Golf AS  i hende innen 11. oktober  2018 kl 24.00 . Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av tegningsfristen, er feilaktig eller mangelfullt utfylt eller uleselig kan ikke påregnes å bli behandlet. Tegningsperioden er fra 04. oktober til 11. oktober kl 24.00. Tegneren bærer all risiko med hensyn til forsinkelse i postgang og dataproblemer som forhindrer at Selskapet mottar tegningsblanketten innen tegningsfristen. For å unngå feilregistreringer, bes Tegnerne om å sende tegningblankett til:

 

Sunnmøre Golf  AS

C/O Hasund AS

Stålhaugen 7

 

6065 Ulsteinvik

E-post: asbjorn@hasund.com

 

 

Tegningskursen er NOK 5.000,-  per aksje.

Minimumstegning er 1 aksjer a NOK 5.000,-

Fortrinnsrett: Fortrinnsretten til selskapets eksisterende aksjonærer.

Tildeling: Tegneren vil være bundet av sin tegning inntil han blir kjent med at han ikke er tildelt aksjer.

Etter at tegningsfristen er ute vil styret foreta endelig tildeling. 

Betaling: Melding om tildeling vil bli utsendt ca den 16.10.2018 og betalingsfrist for de tildelte aksjer er den 22.10.2018.

Følger av forsinket betaling: Hvis betaling ikke er foretatt til rett tid kan Selskapet  annullere tegningen og  selge de tildelte aksjene for tegnerens regning og risiko.. Dersom aksjene selges, og salgsprovenyet ikke gir full dekning for tegnerens betalingsplikt og påløpte omkostninger, hefter tegneren for differansen overfor Selskapet.

Av for sent innbetalt beløp svares det, til enhver tid, den høyeste forsinkelsesrente tillatt i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., som for tiden utgjør 8,50 % p.a.

Redegjørelse: Tegneren erkjenner å ha lest og gjort seg kjent med innholdet i redegjørelsen som er utarbeidet i forbindelse med forhøyelse av aksjekapitalen. Redegjørelsen inneholder informasjon om Selskapet, samt betingelsene tilknyttet tegning av og kriterier for tildeling av aksjer.

 

SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN:

 

Tegnerens navn/firma:

Tegner antall nye aksjer:

 

 

 

 

Sted og dato

Forpliktende underskrift. Tegneren må være myndig. Når det undertegnes på vegne av foretak eller i henhold til fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

 

 

 

Informasjon om tegneren

Tegnerens navn/ firma:

Postnummer og – sted:

Fødselsnummer/ organisasjonsnummer:

Telefonnummer :

E-postadresse:

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste Nyheter

02/22/2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter nøkkelord
Please reload